• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Målgruppe

Grenaa Produktionsskole er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart er i stand til det. Der kan være flere grunde til, at den unge ikke er uddannelsesparat, ikke er klar til erhvervslivet eller har behov for en ufrivillig pause. Det kan være pga.:

Manglende modenhed, manglende afklaring, social baggrund, generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, anden kulturel baggrund, traumatiske begivenheder, sygdom eller mangel på læreplads og behov for opkvalificering.

Udslusningsstrategi


Fastholdelse i uddannelse – eller hindring af frafald – er et tema med fokus over hele linien. Hvordan undgår vi de ”sorte huller”? På Grenaa Produktionsskole vil vi gøre vores målrettede indsats for at den unge skal få succes med at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Forløb på produktionsskolen. I løbet af tiden på skolen vil vi sørge for at eleven har gennemgået det beskrevne i forløbsplanen. Afprøvning af linier, praktikker i virksomheder, 2-5 ugers kombinationsforløb, teamture og deltagelse i fælles arrangementer foruden undervisning rettet mod den kommende uddannelse. Besøg på både virksomheder og uddannelsesinstitutioner er også med til at give den unge et mere klart og nuanceret billede af, hvad der er det rigtige uddannelsesvalg. Vi sørger for fyldestgørende og brugbar dokumentation af elevens opnåede kompetencer – herunder kompetencebevis.

Særlige behov. Til elever med særlige behov, kontaktes uddannelsesstedet rettidigt til at være forberedt. Det gælder fx ved It-rygsæk til ordblinde eller andre SPS- (særlig pædagogisk støtte) ordninger. Ved behov for mentorstøtte kontaktes uddannelsesstedet også i tide – herunder også, hvis der er behov for kontaktperson i fritiden, eller enkeltydelse til bolig eller lignende, hvilket kræver involvering af sociale myndigheder.

Personligt klar. Eleven skal være tilpas udfordret i tiden på produktionsskolen. Han eller hun skal være både håndværksfagligt og teoretisk afprøvet og have opnået tilpas med færdigheder. Eleven skal have reflekteret over personlige udfordringer og kende de strategier der skal til for at afhjælpe dem. Udfordringerne kan være mangeartede, fx temperament, ordblindhed eller hukommelses-vanskeligheder. Netværket skal være på plads, så der er hjælp at hente undervejs. Eleven skal også have lært at vide hvornår der er brug for hjælp og rent faktisk at få kommunikeret behovet.

Overlevering. Produktionsskolens enkelte linieleder står sammen med uddannelsesvejleder som tovholder på personlig overlevering til det nye sted. Alle elever deltager med vores Linie og/eller vejleder med det nye steds vejleder eller underviser i en samtale, hvor ønsker, særlige udfordringer, styrker og behov bliver oplyst. Det personlige møde sikrer, at alle vigtige oplysninger kommer videre, og at kontakten mellem elev og begge institutioner efterfølgende er lettere. UU får altid data om samt skriftlig eller mundtlig information om, hvad vores elever udmeldes til. Hvis vi forventer særlig vanskeligheder for en elev i ny uddannelse, gør vi UU opmærksom herpå.

Opfølgning. Vejleder eller linieleder fra produktionsskolen følger op inden for første måned efter udslusning. Hvis der er vanskeligheder, kontaktes uddannelsesstedets vejleder eller underviser samt UU. Efter 3 måneder tjekker skolens administration om eleven fortsat er i uddannelse eller arbejde.

Overordnet – statistisk materiale. Ud over at følge den enkelte elev, laver vi statistik på den samlede flok af elever. Heri indgår data om alder og køn, hvilken kommune og skoleform de kommer fra samt om eksaminer. Desuden om sammenhængen mellem værkstedsvalg og efterfølgende uddannelse, tidsrum på skolen og undervisningsvalg. Der følges op på, hvorvidt særlige forhold som fx brug af rusmidler kan aflæses statistisk på andre parametre. Formålet er dels at korrigere vores tilbud, så eleverne får den bedste løsning her, og dels at hindre et fremtidigt frafald fra ungdomsuddannelserne. Vi husker selvfølgelig at bibeholde den sunde fornuft, som også fanger det, der ind imellem ”står mellem” tallene og linierne.

Eksternt samarbejde. Vi samarbejder tæt med andre uddannelsesinstitutioner, UU og Jobcenter omkring overlevering og fastholdelse.